1 . کالای ثبت شده در سایت ممنوعیت قانونی نداشته باشد و مطابق با عرف و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.

2. قیمت ثبت شده برای فروش محصول در حد متعادل باشد . ( نه گران نه زیر فروشی )

3 . تسویه حساب با فروشندگان هفته ای یک بار انجام می شود و حق کمسیون سایت طی ایمیلی به اطلاع فروشنده گان میرسد . لذا هیچگونه حق اعتراضی در مورد زمان تسویه و درصد کمسیون نیست.