نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه

 • ساز رباب ساده

  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ 

  ساز رباب ساده جنس سازچوب توت .کاسه یکتکه..استخوانکاری شده.وسرپنجه بشکل سنتی .دارای نشان برتری ملی .ونشان برتری یونسکو (مهراصالت یونسکو).…

 • ساز رباب

  ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ 

  ساز رباب جنس سازچوب توت .کاسه یکتکه..استخوانکاری شده.وسرپنجه بشکل سرعقاب.دارای نشان برتری ملی .ونشان برتری یونسکو (مهراصالت یونسکو).. اندازه ساز.طول.۹۲٫٫٫عرض.۲۰٫٫٫٫ارتفاع.۲۵٫٫

 • قیچک آلتو

  ۴,۹۰۰,۰۰۰ 

  قیچک آلتو جنس سازچوب توت ..دارنده نشان برتری ملی.ونشان برتری یونسکو(مهراصالت یونسکو)..اندازه ساز.طول.۶۵٫٫٫٫عرض.۲۵٫٫٫٫ارتفاع.۱۹ سانتی متر

 • سازقیچک سوپرانو

  ۴,۲۰۰,۰۰۰ 

  سازقیچک سوپرانو جنس سازچوب توت دارنده نشان برتری ملی ..اندازه ساز.طول.۵۷٫٫٫عرض.۲۱٫٫٫ارتفاع.۱۷٫

 • تاراستاندارد

  ۴,۹۰۰,۰۰۰ 

  تاراستاندارد تاراستاندارد.کاسه.توت.اندازه ساز .طول.۱۰۰٫٫٫عرض.۲۵٫٫٫ارتفاع.۲۵٫

 • سازسه تارکاسه بزرگ

  ۵,۶۰۰,۰۰۰ 

  سازسه تارکاسه بزرگ سازسه تارکاسه بزرگ یک تکه .دسته استخوان.اندازه.طول.۹۰٫٫٫عرض.۱۷٫٫٫٫ارتفاع.۱۶٫

 • سازسه تارساده

  ۱,۶۸۰,۰۰۰ 

  سازسه تارساده کاسه معمول بازار...اندازه.طول.۸۷٫٫٫عرض.۱۶٫٫٫٫ارتفاع.۱۶ سانتی متر

 • سازسه تار

  ۵,۶۰۰,۰۰۰ 

  سازسه تار سازسه تارکاسه یک تکه دسته استخوان.درجه یک .سه تار دارای نشان برتری ملی و نشان برتری یونسکو..اندازه ساز.طول.۸۷٫٫٫عرض.۱۶٫٫٫٫ارتفاع.۱۵٫٫٫چهارچهارم…

 • سازسه تار کتابی

  ۲,۵۲۰,۰۰۰ 

  سازسه تار کتابی سازسه تار کتابی(زیرعبایی) کاسه یک تکه.  دارای نشان برتری ملی  . اندازه .طول.۷۳٫٫٫عرض.۱۲/۵٫٫٫ارتفاع.۶٫٫٫٫قیمت .بدون جعبه

 • سازسه تارمینیاتوری

  ۲,۵۹۰,۰۰۰ 

  سازسه تارمینیاتوری سازسه تارمینیاتوری(عشقک...جره).کاسه یک تکه دسته استخوان ...اندازه.طول.۵۹٫٫٫عرض.۱۱/۵٫ارتفاع.۱۰٫٫٫٫قیمت بدون جعبه

 • سازسه تار

  ۲,۸۰۰,۰۰۰ 

  سازسه تار کاسه یک تکه .مشکی وساده...اندازه....طول.۸۶٫٫٫٫عرض.۱۵٫٫٫٫ارتفاع.۱۳ سانتی متر بدون جعبه

 • ساز کمانچه

  ۳,۲۲۰,۰۰۰ 

  ساز کمانچه باکمانه.کاسه ساز.پوسته از جنس نارگیل.دسته از جنس گردو.روی دسته استخوان.سرپنجه Sثابت..اندازه طول.۵۸٫٫٫عرض.۱۸٫٫٫ارتفاع.۱۵

 • سازکمانچه

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ 

  سازکمانچه کاسه ساز.پوسته نارگیل .دسته گردو.روی دسته استخوان.سرپنجه ساده.اندازه...طول.۵۸٫٫٫عرض.۱۸٫٫٫ارتفاع.۱۵٫

 • سازکمانچه ساده

  ۲,۸۰۰,۰۰۰ 

  سازکمانچه ساده طول دسته ۷۲ سانتی متر. عرض ۲۲ با کمانه ...کاسه از جنس چوب توت ..دسته ساز.گردو...سرپنجه.ساده

 • سازکمانچه

  ۴,۵۵۰,۰۰۰ 

  سازکمانچه طول دسته ۶۶ سانتی متر .عرض ۲۲ جنس کاسه ودسته چوب گردو..باسرپنجه S..وروی دسته استخوان..بدون جعبه