نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه

 • ساز رباب ساده پارسیان

  ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

    جنس سازچوب توت .کاسه یک تکه..استخوانکاری شده.وسرپنجه بشکل سنتی . دارای نشان برتری ملی .ونشان برتری یونسکو (مهراصالت یونسکو).…

 • ساز رباب پارسیان

  ۱۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان

  ساز رباب جنس سازچوب توت .کاسه یکتکه..استخوانکاری شده.وسرپنجه بشکل سرعقاب. دارای نشان برتری ملی .ونشان برتری یونسکو (مهراصالت یونسکو).. اندازه…

 • قیچک آلتو پارسیان

  ۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان

    جنس ساز از چوب درخت توت است . دارنده نشان برتری ملی.ونشان برتری یونسکو(مهراصالت یونسکو).. اندازه ساز.طول.۶۵٫٫٫٫عرض.۲۵٫٫٫٫ارتفاع.۱۹ سانتی متر…

 • سازقیچک سوپرانو

  ۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان

    جنس سازچوب توت دارنده نشان برتری ملی . اندازه ساز.طول.۵۷٫٫٫عرض.۲۱٫٫٫ارتفاع.۱۷٫ دارای ضمانتنامه کتبی اصالت و کیفیت

 • تاراستاندارد

  ۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان

    تاراستاندارد.کاسه از جنس چوب توت. اندازه ساز .طول.۱۰۰٫٫٫عرض.۲۵٫٫٫ارتفاع.۲۵٫ دارای ضمانتنامه کتبی اصالت و کیفیت

 • ساز سه تار کاسه بزرگ پارسیان

  ۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان

    سازسه تارکاسه بزرگ یک تکه . دسته استخوان.اندازه.طول.۹۰٫٫٫عرض.۱۷٫٫٫٫ارتفاع.۱۶٫ دارای ضمانتنامه کتبی اصالت و کیفیت

 • ساز سه تار ساده پارسیان

  ۱,۸۴۸,۰۰۰ تومان

    کاسه معمول بازار...اندازه.طول.۸۷٫٫٫عرض.۱۶٫٫٫٫ارتفاع.۱۶ سانتی متر دارای ضمانتنامه کتبی اصالت و کیفیت

 • ساز سه تار دست ساز پارسیان

  ۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان

    سازسه تارکاسه یک تکه دسته استخوان.درجه یک . سه تار دارای نشان برتری ملی و نشان برتری یونسکو است.…

 • سازسه تار کتابی

  ۲,۷۷۲,۰۰۰ تومان

    سازسه تار کتابی(زیرعبایی) کاسه یک تکه.  دارای نشان برتری ملی اندازه .طول.۷۳٫٫٫عرض.۱۲/۵٫٫٫ارتفاع.۶٫٫٫٫قیمت .بدون جعبه دارای ضمانتنامه کتبی اصالت و…

 • سازسه تارمینیاتوری پارسیان

  ۲,۸۴۹,۰۰۰ تومان

    سازسه تارمینیاتوری(عشقک...جره).کاسه یک تکه دسته استخوان ... اندازه.طول.۵۹٫٫٫عرض.۱۱/۵٫ارتفاع.۱۰٫٫٫٫قیمت بدون جعبه دارای ضمانتنامه کتبی اصالت و کیفیت

 • سازسه تار پارسیان

  ۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان

    کاسه یک تکه .مشکی وساده... اندازه....طول.۸۶٫٫٫٫عرض.۱۵٫٫٫٫ارتفاع.۱۳ سانتی متر بدون جعبه دارای ضمانتنامه کتبی اصالت و کیفیت

 • ساز کمانچه پارسیان

  ۳,۵۴۲,۰۰۰ تومان

  باکمانه.کاسه ساز.پوسته از جنس نارگیل.دسته از جنس گردو. روی دسته استخوان.سرپنجه Sثابت. اندازه طول.۵۸٫٫٫عرض.۱۸٫٫٫ارتفاع.۱۵ دارای ضمانتنامه کتبی اصالت و کیفیت

 • سازکمانچه

  ۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان

  کاسه ساز.پوسته نارگیل .دسته گردو.روی دسته استخوان.سرپنجه ساده. اندازه...طول.۵۸٫٫٫عرض.۱۸٫٫٫ارتفاع.۱۵٫ دارای ضمانتنامه کتبی اصالت و کیفیت

 • سازکمانچه ساده پارسیان

  ۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان

  سازکمانچه ساده طول دسته ۷۲ سانتی متر. عرض ۲۲ با کمانه ...کاسه از جنس چوب توت ..دسته ساز.گردو...سرپنجه.ساده دارای ضمانتنامه…

 • سازکمانچه پارسیان

  ۵,۰۰۵,۰۰۰ تومان

  سازکمانچه طول دسته ۶۶ سانتی متر .عرض ۲۲ جنس کاسه ودسته چوب گردو..باسرپنجه S..وروی دسته استخوان..بدون جعبه دارای ضمانتنامه کتبی…