معرفی کرباس بافی اصفهان

کرباس جامه سپید پنبه ای را گویند کرباس بافی یا کار بافی یکی از قدیمترین شیوه های بافت در صنعت نساجی میباشد.تاریخ نساجی در ایران  به آغاز دوره نوسنگی میرسد (لباسای سنتی)

نحوه نمایش:

نمایش: 16 32 همه